Category Archives: Uncategorized

Ορφικός ύμνος Φύσεως – Hymn for Mother Nature

motherearth
Ώ θεά Φύσι, μητέρα των πάντων, πολυμήχανη μητέρα, επουράνια, σεβαστή θεά πού κτίζεις τα πάντα, βασίλισσα εσύ δαμάζεις τα πάντα, είσαι ακατανίκητος, εσύ κυβερνάς, λάμπεις πολύ. είσαι ή κυρία των πάντων, πάντοτε τιμημένα ό υπεράνω όλων θεός·
είσαι αθάνατη, πρωτότοκος, παναρχαία και εις τους άνδρας παρέχεις δοξαν νυκτερινή, έχεις μεγαλην πείραν φέρεις το φως δυσκόλως καθησυχάζεις, και περιελίσσεις αθόρυβα τα ίχνη των ποδιών σου (περιπατείς αθόρυβα). Είσαι αγνή, διατάσσεις τους θεούς, είσαι το τέλος, χωρίς να έχης τέλος είσαι κοινή εις όλα (μετέχεις εις τα πάντα), αλλά μόνον εις έσέ δεν συμμετέχει τίποτε είσαι ή ίδία πατέρας του εαυτού σου (εγεννήθης αφ εαυτής), διότι πατέρα δεν έχεις, είσαι και αρσενική και πολυμήχανη και πάρα πολύ μεγάλη ανθηρά, περιπλέκεις τα πάντα, είσαι φίλη, αναμειγνύεις τα πάντα καί είσαι έμπειρος οδηγός, κυβερνήτις φέρεις ζωήν είσαι κόρη πού τρέφεις τα πάντα, αυτάρκεια. Δίκη είσαι η πειθώ των Χαρίτων με πολλά ονόματα αιθέρια (διάγεις εις τον αιθέρα), επίγειος αρχόντισσα καί θαλασσινή πικρή μεν για τους φαύλους, αλλά γλυκεία εις εκείνους που πείθονται εις σέ σοφή εις όλα, παρέχεις τα πάντα τρέφεις τα πάντα και τα αυξάνεις, λιπαρά (άφθονα), καί απελευθερώνεις, καταστρέφεις, εκείνα πού ωριμάζουν, που πεθαίνουν
συ είσαι πατέρας των πάντων καί επίσης μητέρα τροφός καί βυζάστρα βοηθάς εις την παραγωγήν των προϊόντων, μακαρία, έχεις πολλά σπέρματα (είσαι καρποφόρος), καί γίνεσαι στον καιρό πού πρέπει. Ορμή (δραστηριοποιείσαι).
καιρό πού πρέπει, ορμή (δραστηριοποιείσαι), δημιουργείς τα πάντα, είσαι πλάστρα, κτίζεις πολλά, σεβαστή θεά αιωνία, φέρεις την κίνησιν. έχεις πολλήν πείραν, είσαι συνετή· καί κινείσαι σαν γρήγορο ρεύμα με αδιάκοπον στροβιλισμόν διαρρέεις από παντού, κινείσαι κυκλικώς καί διαρκώς μεταβάλλεις μορφήν έχεις ώραίον θρόνον, τιμημένη, μόνον εσύ εκτελείς εκείνο πού απεφασίσθη, καί κρατείς το σκήπτρον (κυβερνάς) από επάνω, καί βροντάς δυνατά, συ ή ισχυρότατη· ατρόμητη, πού δαμάζεις τα πάντα, ή προωρισμένη μοίρα,πού αποπνέεις φωτιά αιωνία ζωή καί αθάνατη πρόνοια τα πάντα είσαι εσύ διότι μόνη σου εσύ κατασκευάζεις (δημιουργείς) όλα αυτά. Αλλά σε παρακαλώ, θεά μου, να μας φέρης μαζί με τις ευτυχισμένες ώρες (εποχές) ειρήνην, υγείαν καί αύξησιν (πολλαπλασιασμόν) τών πάντων.

Ὦ Φύσι, παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μῆτερ, οὐρανία, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα, πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, παντοκράτειρα, † τιτιμενέα πανυπέρτατε πᾶσιν ἄφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα, ἐννυχία, πολύτειρε, σελασφόρε, δεινοκαθέκτι, ἄψοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα, ἁγνή, κοσμήτειρα θεῶν ἀτελής τε τελευτή, κοινὴ μὲν πάντεσσιν, ἀκοινώνητε δὲ μούνη, αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ, ἐρατή, † πολύγηθε, μεγίστη, εὐάνθεια, πλοκή, φιλία, πολύμικτε, δαῆμον, ἡγεμόνη, κράντειρα, φερέσβιε, παντρόφε κούρη, αὐτάρκεια, δίκη, Χαρίτων πολυώνυμε πειθώ, αἰθερία, χθονία καὶ εἰναλία μεδέουσα,   πικρὰ μέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειθομένοισι, πάνσοφε, πανδώτειρα, κομίστρια, παμβασίλεια, αὐξιτρόφος, πίειρα πεπαινομένων τε λύτειρα. πάντων μὲν σὺ πατήρ, μήτηρ, τροφὸς ἠδὲ τιθηνός, ὠκυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος, ὡριὰς ὁρμή, παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε, † ποντία δαῖμον, ἀιδία, κινησιφόρε, πολύπειρε, περίφρων, ἀενάωι στροφάλιγγι θοὸν ῥύμα δινεύουσα, πάνρυτε, κυκλοτερής, ἀλλοτριομορφοδίαιτε, εὔθρονε, τιμήεσσα, μόνη τὸ κριθὲν τελέουσα, σκηπτούχων ἐφύπερθε βαρυβρεμέτειρα κρατίστη, ἄτρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένη, αἶσα, πυρίπνους, ἀίδιος ζωὴ ἠδ᾽ ἀθανάτη τε πρόνοια· πάντα σύ ἐσσι, ἄνασσα· σὺ γὰρ μούνη τάδε τεύχεις.   ἀλλά, θεά, λίτομαί σε † σὺν εὐόλβοισιν † ἐν ὥραις εἰρήνην ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁπάντων.Nature-Goddess-l.jpg

Nature [Phusis], all parent, ancient, and divine, O Much-mechanic mother, art is thine;
Heav’nly, abundant, venerable queen, in ev’ry part of thy dominions seen.
Untam’d, all-taming, ever splendid light, all ruling, honor’d, and supremly bright.
Immortal, first-born [Protogeneia], ever still the same, nocturnal, starry, shining, glorious dame.
Thy feet’s still traces in a circling course, by thee are turn’d, with unremitting force.
Pure ornament of all the pow’rs divine, finite and infinite alike you shine;
To all things common and in all things known, yet incommunicable and alone.
Without a father of thy wond’rous frame, thyself the father whence thy essence came.
All-flourishing, connecting, mingling soul, leader and ruler of this mighty whole.
Life-bearer, all-sustaining, various nam’d, and for commanding grace and beauty fam’d.
Justice, supreme in might, whose general sway the waters of the restless deep obey.
Ætherial, earthly, for the pious glad, sweet to the good, but bitter to the bad.
All-wife, all bounteous, provident, divine, a rich increase of nutriment is thine;
Father of all, great nurse, and mother kind, abundant, blessed, all-spermatic mind:
Mature, impetuous, from whose fertile seeds and plastic hand, this changing scene proceeds.
All-parent pow’r, to mortal eyes unseen, eternal, moving, all-sagacious queen.
By thee the world, whose parts in rapid flow, like swift descending streams, no respite know,
On an eternal hinge, with steady course is whirl’d, with matchless, unremitting force.
Thron’d on a circling car, thy mighty hand holds and directs, the reins of wide command.
Various thy essence, honor’d, and the best, of judgement too, the general end and test.
Intrepid, fatal, all-subduing dame, life-everlasting, Parca, breathing flame.
Immortal, Providence, the world is thine, and thou art all things, architect divine.
O blessed Goddess, hear thy suppliant’s pray’r, and make my future life, thy constant care;
Give plenteous seasons, and sufficient wealth, and crown my days with lasting, peace and health.
Feel free to Like, Comment & Share. Thanks!
Click on the follow button on the right side to subscribe
so you won’t miss any other article!
Click below to check my products and services.
Find out what’s hidden with my Tarot readings!

 


Ορφικός Ύμνος εις Εκάτην – Orphic Hymn to Hecate

Hecate.jpgΤην Εκάτήν εξυμνώ, πού την λατρεύουν στας οδούς και στας τριόδους, την επέραστη, την ουρανίαν και την επιγειον και την θαλασσινήν πού έχει κίτρινο πέπλο, αυτήν πού φροντίζει για τους νεκρούς καί πού είναι ενθουσιασμένη ανάμεσα στις ψυχές των νεκρών,
την Πέρσειαν, αυτήν πού αγαπά την ερημιά καί ευφραίνεται με τα ελάφια, την νυκτερινήν, την προστάτιν των σκύλων, την ακαταμάχητη βασίλισσα αυτήν πού θηρεύει ταύρους, την βασίλισσα πού έχει τα κλειδιά όλου του κόσμου, την οδηγόν, την νύμφην αυτήν πού ανατρέφει παιδιά καί πού περιφέρεται στα βουνά αυτήν την κόρην ας παρακαλέσωμε να παρευρεθή εις τάς ιεράς τελετάς με ευμενή πάντοτε διάθεσιν προς τον ηγέτην (τον επί κεφαλής) καί με χαρούμενη καρδιά.

f87a203789d065a8895684bed6947e90.jpg

Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν, οὐρανίαν χθονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον, τυμβιδίαν, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν, Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι, νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν, θηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν, ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν, ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν, λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυμῶι.

HecateCapitol.jpg

I call Einodian Hecate, lovely dame,
Of earthly, wat’ry, and celestial frame,
Sepulchral, in a saffron veil array’d,
Leas’d with dark ghosts that wander thro’ the shade;
Persian, unconquerable huntress hail!
The world’s key-bearer never doom’d to fail;
On the rough rock to wander thee delights,
Leader and nurse be present to our rites
Propitious grant our just desires success,
Accept our homage, and the incense bless.

Η Εκάτη είναι θεότητα της αρχαιοελληνικής θρησκείας και μυθολογίας, η οποία απεικονίζεται συνήθως να κρατά δύο πυρσούς ή κλειδί [1] και σε μεταγενέστερες περιόδους με τρία πρόσωπα. Συσχετιζόταν ποικιλοτρόπως με τα σταυροδρόμια, τις εισόδους, το φως, τη μαγεία, τη γνώση των φαρμακευτικών και δηλητηριωδών βοτάνων, τα φαντάσματα και τη νεκρομαντεία.[2][3] Εμφανίζεται στον Ομηρικό Ύμνο προς τη Δήμητρα και στη Θεογονία του Ησίοδου, όπου παρουσιάζεται ως μεγαλοπρεπής θεά. Η περιοχή καταγωγής της λατρείας της είναι άγνωστη, ωστόσο εικάζεται πως ήταν δημοφιλής στη Θράκη.[4] Αποτέλεσε μια από τις πολλές θεότητες που λατρεύονταν από τα αθηναϊκά σπιτικά ως προστάτιδα, η οποία εξασφάλιζε ευημερία και καθημερινές ευλογίες στην οικογένεια.[5] Στα μεταχριστιανικά κείμενα των Χαλδαϊκών Χρησμών (2ος – 3ος αιώνας μ.Χ.) εμφανίζεται να έχει (κάποια) εξουσία πάνω στη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό, αλλά και οικουμενικότερο ρόλο ως Σωτείρα, Μητέρα των Αγγέλων και Κοσμική Παγκόσμια Ψυχή.[6][7] Σε ό,τι αφορά τη φύση της λατρείας της, παρατηρείται ότι «αισθάνεται μεγαλύτερη άνεση στις παρυφές παρά στο κέντρο του ελληνικού πολυθεϊσμού. Εγγενώς αμφίσημη και πολύμορφη, διαπερνά τα συμβατικά όρια και διαφεύγει τον ορισμό».
Hecate or Hekate (/ˈhɛkət/; Greek Ἑκάτη Hekátē) is a goddess in Ancient Greek religion and mythology, most often shown holding two torches or a key[1] and in later periods depicted in triple form. She was variously associated with crossroads, entrance-ways, light, magic, witchcraft, knowledge of herbs and poisonous plants, ghosts, necromancy, and sorcery.[2][3] She appears in the Homeric Hymn to Demeter and in Hesiod‘s Theogony, where she is promoted strongly as a great goddess. The place of origin of her following is uncertain, but it is thought that she had popular followings in Thrace.[4] She was one of the main deities worshiped in Athenian households as a protective goddess and one who bestowed prosperity and daily blessings on the family.[5] In the post-Christian writings of the Chaldean Oracles (2nd–3rd century CE) she was regarded with (some) rulership over earth, sea and sky, as well as a more universal role as Saviour (Soteira), Mother of Angels and the Cosmic World Soul.[6][7] Regarding the nature of her cult, it has been remarked, “she is more at home on the fringes than in the center of Greek polytheism. Intrinsically ambivalent and polymorphous, she straddles conventional boundaries and eludes definition.


#movingahead #motivationX

15492326_980914952013656_1690873464987294631_nJust hours before 2016 comes to an end. Eventually. As it was 2015. 2 years full of unbelievable stories and extreme transformation alike no other. Lessons that pushed us so far  but first they made sure that will drag us down to hell.

Well… what a journey that was… Not for the faint of heart for sure. At least from my part. I guess I am not you and you are not me but at the same time we are one and the same, strange huh? But I wouldn’t wish my life to anyone. At least the alchemical part of that process. soulmates-twinflamesThe part where chaos and horror is needed for the ultimate change. The part where the Universe just unleashes all of its tools to destroy any remnants of your old self. With accidents, financial chaos, karmic relationships, a twin flame that appeared out of nowhere, circles of unwanted situations that seem to never end, problems that lack of solution.

The Universe screams “surrender” but you are only staring everything you loved someone_starts_to_fade_away_by_lostoneself-d31bw3pthe most vanishing before your eyes. Each dream you had, the most beautiful that turns into a living nightmare and you are called to pass the dark night of the soul too, as all these years of abuse and mistreat wasn’t enough. And its not just “a night..”. And its not just depression. Its a mechanism that leads to psychosis and even suicide. Its created to destroy Ego and ignite Zodiac Reprogramming. NOT for anyone. You don’t even wish this to your worst enemy.

A process designed to boost a change in the DNA infrastructure and bring overall change each cell’s frequency.

self-hugA whole of mambo jumbo when you literally feel dead while you try to feel something by hugging yourself in the corner of your room screaming and begging for this to stop. Fancy for this Universe tricks hey?  You think rainbows come after rain? No. They come ONLY after hurricanes and thunderstorms my beloved one. They come only after you dropped your last drop of blood on the ground, they come to showoff your efforts and consistency after you surrender your whole being back to the hands of the Creators.

So I made a choice this time. To recognize who I truly am and value the efforts I’ve put so far to keep my dignity and move on along this Path, not alone but with all the other Warriors who shed blood in the name of this Holy change we look after. I made the choice to recognize and value the sacrifices I did and claim the reality I deserve.

A reality without self victimization, a reality that does not manifest neediness, a world without excuses and delays, a reality full of health, beautiful-life-4wealth, full of amazing relationships made out  of mutual understanding and respect, a world where love and excitement thrives, a world made out of high achievers and dreamers with Higher visions.

And for that I would like to thank you Universe. I would love to thank all of the people who agreed to fu*k up my Ego with their’s, all these beautiful teachers with their imperfections pushed me to seek after completion and perfection and to recognize my faults and mistakes and change myself.

But thanks too I won’t have anymore of this.

That was a lesson and that lesson goes to the Light along with every element. We attracted enough of this BS all of our lives.

Its time to learn the lesson and try to  focus and keep our focus only on how grateful we are for everything we already have and for the blessings that are already on their way!  Learn how to keep our frequencies and vibrations high by living each moment fully, by living consciously and in harmony with all the beings around us, by treating our selves with love and kindness, by believing in the most awesome and that we DESERVE ALL that is good and beautiful!beautiful-beauty-life-photo-favim-com-628956 So lets go of everything that belong to the old self and lets embrace the new Self with the new life and the new choices. After all did you do what you had to do? If yes then believe in the power of your efforts and the righteousness of the Law. Nothing goes waste. Never. Have a prosperous 2017 full of amazing and unforgettable moments!

Feel free to Like, Comment & Share. Thanks!
Click on the follow button on the right side to subscribe
so you won’t miss any other article!
Click below to check my products and services.
Find out what’s hidden with my Tarot readings!

The alchemy of change

download.jpgHow many times did you just beg the Universe not to go through any more tests any more betrayals or any kind of pain? And how many times did you go through various tests and horrible moments just to come out a bit more dead? A bit more dead each time, a bit more empty.91214901f8a5783de4a1c83edf86aa17
But this is how it goes. A bit more dead, a bit more empty just to be a bit more alive, a bit of a space to fill with new attributes, new ways of perception arise through that newly made empty space. Is it nice? Does these processes invoke happiness and excitement? NO. And yes you are right.
No one wants to go out of the comfort zone of the Ego and its demands, its expectations, its path towards self centered patterns of egotistical satisfaction as its voice its soooo soothing, so comforting, so tempting. Here eat this, have this meaningless experience, claim this without taking count other peoples emotions and feelings. Here go away from this love as it is challenging whatever you tumblr_static_tumblr_mfrf8lvfih1qa6nebo1_500.pnglearned so far, all of your expectations are about to get rocked, hell yeah run away from the most precious people you had because they challenged your Ego, because their love is true and it doesn’t come with what you have been expecting, but it comes with constructive chaos that brings CHANGE. Yes. Keep running away. Run away from true happiness, avoid pain at any cost. Yes now its my time to laugh. As I embraced pain all of those years, as I didn’t run away, as I gave fights just to become the one I always was. My self. My true self. Yes I gone through pain as my Ego was there as it is in everyone. Yes I got abandoned, yes I got abused, verbally, physically you name it. As I had to find ways to 1353352206417677heal my self and others. I had to find ways to silence the voice within that reminded my hell in my every breath, was it easy for Gods sake? Hell no. But warriors and Kings rise from the alchemical processes of the Universe that are meant to build a psyche stronger than anything, that are meant to clear past Karma from previous mistakes, that are meant to teach and guide you to higher realms of understanding and perception. The process varies from individual to individual but it has the same final purpose. To push each and every one of us to return Home, to return back to the Source. But we can’t go back home 45382-Hope.-Hold-On-Pain-Endswith the fleshy temporary paradigm of the old decaying world. We are becoming true genuine Lightworkers who have as a purpose to serve humanity in its transition to the new levels of consciousness, to the new Earth.
So my dear ones, endure. Don’t hide away from pain but instead embrace it. Accept it, accept the process with faith to the positive outcome. And also have in mind that. For the ice to melt heat is required. And if you want it to melt faster more heat is required. Faster results, more intensity. Great warriors, big tests. You are already there, accept your Self, accept your duty to be different and stronger. Through the alchemical processes of the Universe you will become the Alchemist himself. Endure. Prevail. Become. You ARE. I AM.

Feel free to Like, Comment & Share. Thanks!
Click on the follow button on the right side to subscribe
so you won’t miss any other article!
Click below to check my products and services.
Find out what’s hidden with my Tarot readings!

 


One on One sessions

oneonone


Τι προσφέρουμε

fb banner 2
Με την προσωπική μου εμπειρία και γνώση στους τομείς της αναλυτικής και προσωπικής ψυχολογίας, της βιοενεργειακής και απο απόσταση θεραπείας, των δυτικών και ανατολικών φιλοσοφιών και θρησκειών, της κβαντικής μηχανικής και φυσικής, της ηχοθεραπείας και σαν ο δημιουργός της μοναδικής ιατρικής προσέγγισης Root medicine®, σας προσφέρω την ευκαιρία να αλλάξετε μια για πάντα την ζωή σας, μέσα από τα προγράμματα προσωπικής ανέλιξης, υποστήριξης και θεραπείας!

Βιώστε την ολοκληρωτική μεταμόρφωση της ζωής σας μέσα από τα προγράμματα και τις μεθόδους μου και απολαύστε κάθε σας όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα και παράλληλα κάθε στιγμή της ζωής σας!

Τα προγράμματα coaching περιλαμβάνουν:

-Απλό ή custom καθημερινό πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης.
-Ψυχοανάλυση και ROP (redirection of perception).
-REIKI master level therapy .
-EFT (emotional freedom technique).
-Οικονομική διαχείριση και ανέλιξη καρίερας.
-Καθοδήγηση στις προσωπικές και ερωτικές σας σχέσεις.
-Κατάκτηση των προσωπικών σας ονείρων και στόχων με την μέθοδο SMART.
-Αντιμετώπιση άγχους και κατάθλιψης.
-Βελτίωση σε θέματα υγείας.
-Επαναπρογραμματισμός υποσυνείδητου προγραμματισμού και τρόπου σκέψης.